25 April 2013

Interview met Ingrid van Inflow Consultancy

Ingrid is voor mij een soort van Goede Fee - net zoals in sprookjes gebruikt zij haar speciale gaven om "prinsesjes en prinsjes in nood" te helpen. Dat zijn mijn woorden, mijn beleving en beschrijving in een notendop. Zij is een coach, maar ook veel meer dan dat...

Om te weten wat zij voor andere mensen betekent kan je het beste haar boek, Kuipershaven 7 lezen.

Het boek, en nog veel meer informatie vind je op haar website, www.kuipershaven7.nl .
1. Vertel in je eigen woorden over jezelf en je bedrijf

‘In de auto kan ik niet zonder TomTom. In vreemde omgevingen verdwaal ik altijd. Kaarten maken me radeloos. Maar toch kan ik wegen vinden. Met mij kun je zelfs op reis. Op zoek naar jezelf, de patronen in je leven. De essentie. 
Onderweg ont-dekken dat je zelf altijd weer betekenis geeft aan wat je in het leven toevalt. 
Dat probeer ik me altijd bewust te zijn: dat ik zelf bepaal hoe ik me verhoud tot wat er zich in mijn leven aandient. 

Ik ben eindeloos geïnteresseerd in de veelzijdigheid van mensen, hun verhalen, hun kracht. 
In groeien en ontwikkelen. Daar heb ik als spiritueel coach mijn bestemming in gevonden.   

Mijn praktijk is heel natuurlijk gegroeid. Vanuit een zijkamertje thuis bijna twintig jaar geleden naar een historisch pand met een ziel op het punt waar drie rivieren samenstromen.’  


2. Hoe ben je beland in het werk dat je nu doet?

‘Door op te letten waar ik blij van werd, te ontdekken wat mijn talenten wel en niet waren. 
En door af en toe in het diepe te springen. Mooie banen opzeggen terwijl ik nog niets anders had. Intuïtie volgen ook al weet je niet waar dat toe leidt. Met vallen en opstaan ontdekken dat je diep van binnen wel weet wat je wel en niet moet doen: ‘innerlijk weten.’ 
Zo ontsloot zich een heel nieuwe rijke spirituele wereld, waardoor ik me verbonden ging voelen met iets wat de zichtbare wereld en mezelf overstijgt. En zo werd ik van docent, communicatie- trainer en coach, een spirituele ‘raadsvrouw’. 
Voorbij de techniek hoop ik iets over te kunnen brengen van universele liefde, heelheid en wijsheid.’


3. Wat is je lievelings gereedschap en materiaal? 

‘Mijn wezenlijke gereedschap zijn mijn ‘extra’ zintuigen. 
Mijn energetische vermogens om door tijd en ruimte waar te kunnen nemen. 
De wijsheid die mij invalt, de beelden die me ingegeven worden: materiaal dat me zomaar in de schoot geworpen wordt als ik me openstel voor een universeel bewustzijn.’
4. Waar ben je dankbaar voor op dit moment?

‘Voor alles wat er in mijn leven is. Veel liefde. Mensen van wie ik hou en die van mij houden. Dat ik werk heb dat betekenis voor me heeft. Dat ik zo dicht bij mag komen. Me zoveel vertrouwen wordt gegeven.
Ik probeer elke dag stil te staan bij wat er wel is in mijn leven.
Want als je beren op je weg ziet, je je zorgen maakt, dan helpt het bewust te schakelen naar een positief gevoel. Het is niet erg om je onmachtig of bang te voelen. Maar je kunt besluiten die gevoelens niet te voeden.’


5. Ben je nu iets aan het voorbereiden wat binnenkort de wereld in mag - iets wat je met ons wil delen?

‘Ik laat mezelf ook graag verrassen door wat er zich aandient. 
Een echt project heb ik een paar maanden geleden afgerond: het boek ‘Kuipershaven 7 - Kom op, we maken een avontuur’ dat ik samen met mijn zoon heb geschreven. 

Soms piept er een gevoel op dat het een leuk idee is om een e-learning-cursus persoonlijke spirituele ontwikkeling te ontwikkelen. Maar eerst ga ik van dit voorjaar en de zomer genieten.’


6. Wie is je held, inspiratiebron of voorbeeld? 

‘Ik heb in elk geval geen goeroe’s omdat ik daar altijd kriebelig van word. Ik zie in anderen altijd talenten of eigenschappen die ik in een bepaalde fase in mijn leven in mijzelf wil ontwikkelen. 
Naar hen kijk ik op YouTube. Ik lees hun websites of boeken. Maar het kan ook iemand uit mijn vriendenkring of familie zijn die mij stof tot nadenken geven. 
De rode draad is wel dat ik mensen bewonder die hun eigen weg gaan, die uit kaders durven stappen. Die niet de voor de hand liggende route in het leven kiezen en opgewassen zijn tegen rechtlijnige, zwart-wit-reacties. Die mogelijkheden zien ook als alle zekerheden weg lijken te vallen.’ 


7. Heb je nog andere passies naast je bedrijf?

‘Hoe leuk zou het zijn als ik hier nu iets totaal onverwachts zou kunnen melden? Dat ik motor rijd, niet onaardig schansspring, geweldige dineetjes verzorg voor grote gezelschappen. 
Niets van dat alles. Mijn passie is niet mijn werk, maar het leven zelf. En hoe mensen dat vorm geven is wel weer het centrale thema in mijn werk. Het woord ‘passie’ voor andere activiteiten in mijn leven is al snel een maatje te groot. Wel kan ik enorm genieten naar het luisteren van klassieke muziek met en bij vrienden. Als er geen concert in mijn agenda staat, word ik onrustig. Misschien zou ik kunnen zeggen dat ik een passie heb voor de Mattheus Passion. Elk jaar laat ik mij weer raken door de kunst en spiritualiteit, de schoonheid en intensiteit ervan. En na afloop een glas wijn. Volmaakt.’24 April 2013

Vooruit!De natuur wordt weer wakker! Ik juich de ontluikende bloemen en blaadjes toe - fijn om jullie weer te zien!Nina's Nature laboratorium is op volle toeren...
Nieuwe producten zijn in ontwikkeling,  de parfums en deodorants worden gemaakt (en bezorgd!)
Geurige boel hier.


De nieuwe producten zijn iets wat ik in mijn eigen dagelijkse zelfzorg routine had gemist, een soort van natuurlijke verlengde aan parfum en deodorant - lekker, nuttig en natuurlijk.

"Terwijl je wacht"  neem een kijkje naar deze geuren, gekozen om bij het seizoen te passen:
An interview with Ingrid from Inflow ConsultancyIngrid is for me a bit like a Fairy Godmother - just as in the fairytales, she too uses her special gift to help the "princesses and princes in distress". These are my words, my exprerience and description in a nutshell.
She is a personal coach but also much more... Her speciality lies in tuning in with the energy of her client, in alignment with a higher level of awareness, allowing a connection on soul level. The underlaying patterns and the reasons behind them are recognized, and the healing - the becoming whole again - can begin.
You can find more information about her and her book on the website www.kuipershaven7.nl (in Dutch).

The interview is a translation from Dutch. You can find the original interview here.

1. Tell us about yourself and your business
When driving, I can't navigate without GPS. In strange surroundings I always get lost. Maps leave me in desperation. And yet I'm good at finding ways. With me you can even embark on a journey. In search for yourself, the patterns in your life. The essence. On the way you will dis-cover that you yourself give the meaning to the happenings that are occuring in your life. That is something I always try to be aware of: that I, myself choose how I react to what ever takes place in my life. I am endlessly interested in the multi-faceted being of people, their stories, their power. In their growth and development. That's where I've found my purpose as a spiritual coach. My office has grown very naturally. From an office at home almost twenty years ago to a historical building with a soul, at the point where three rivers come together.


2. How did you end up doing the work you're doing now?
By paying attention to what made me happy, by discovering what my talents were and what they were not. And by "jumping in at the deep end" every now and then. I quit great jobs while not having anything else. I follow my intuition even when I don't know where it's going to take me. By making mistakes one learns what it means to "do the right thing" - you will learn to recognize it instinctively.
That's how a whole new, abundant spiritual world unlocked to me, through which I could feel connected to that which I couldn't understand in the visible world. And so I became - from a teacher, communication trainer and coach - a spiritual councelor. Beyond the technique I hope to transmit some of the universal love, wholeness and wisdom.

3. What is your favourite tool and material?
My actual tools are my "extra" senses. My energetic abilities to sense through time and space. The wisdom that comes to me, the images that are given to me: material that is given to me - just like that - when I open myself to the universal awareness.


4. What are you  grateful for in this moment?
For everything that is in my life. A lot of love. People whom I love and who love me. That I have work that means a lot to me. That I'm allowed to come so close to people's lives. That so much trust is given to me.
I try to take a moment every day to stop and recognize what has been given in to my life already. Because if you're scared or worried, then it helps to consciously tune in to that positive feeling. It's not bad to feel powerless or scared. But you can decide not to feed those feelings.

5. Are you preparing something at the moment that will soon get out there in the world - something you already want to share?
I'm happy to be surprised by whatever comes my way. There is a project I finished a couple of months ago: the book 'Kuipershaven 7 - Kom op, we maken een avontuur' ( transl. > Kuipershaven 7 is the adress of Inflow Consultancy - Come on, let's go on an adventure' ) that I've written together with my son.
Sometimes I get a glimpse of how fun it might be to make an e-leaning course for personal spiritual development. But first I'm going to enjoy this spring and summer.6. Who is your hero, source of inspiration or idol?
In any case I don't have a guru since they always give me the creeps. I see talents and characteristics in others, things that I want to develop in myself in a certain moment in my life. I watch their videos on YouTube. I read their websites or books. But it can also be someone in my personal network - a friend or a relative - who gives me food for thought.
What they have in common is that they tread their own paths, they dare to be different. They don't choose for the obvious, usual, cliché kind of life and they are tough enough to endure the scepticism and criticism of their more narrow-minded peers. They see possibilities even when everything that used to give security seems to fall apart.

7. Do you have other things you're passionate about, next to your work?
It would be fun to say something totally unexpected now - that I ride a motorcycle, that I'm actually quite good at ski jumping, that I organize great dinner party's to large groups... But none of that is true. My passion is not my work, but life itself. And how people lead their lives is the central theme of my work.
The word 'passion' is too loaded to use comfortably in my life. But I can enjoy immensely listening to classical music and having dinner with friends. If there's no concert in my agenda to look forward to, I get a bit restless. Perhaps I could say I'm passionate about the St. Matthew Passion. Every year I get deeply touched by the creativity and spirituality, the beauty and intensity of it. And afterwards, a glass of wine. Perfect.